Cydnabyddiaeth i gwmni llogi am ymrwymo i amrywiaeth a chydraddoldeb.

Mae cwmni llogi annibynnol wedi cael clod a bri am ymrwymo i arferion amrywiaeth a chynhwysiant yn y gweithle.

Enillodd HOS Hire Ltd, o sir Castell-nedd Port Talbot, Wobr Cyflogwr Delfrydol am ei ddull cynhwysol o recriwtio a datblygu gyrfa menywod.

Mae’r wobr, a lansiwyd yn ddiweddar gan Chwarae Teg, yr elusen cydraddoldeb rhwng y rhywiau, yn rhoi llwyfan i fusnesau sydd wedi llwyddo i chwalu’r rhwystrau sy’n effeithio ar fenywod o ran recriwtio, cadw a chamu ymlaen yn eu gyrfa.

I fod yn gymwys am y wobr, rhaid i fusnesau ddangos tystiolaeth o sawl arfer yn ymwneud â diwylliant cadarnhaol yn y gweithle, gan gynnwys rheoli perfformiad, cyfleoedd dysgu a datblygu a gweithio hyblyg.

Gall busnesau fod yn gymwys am dair lefel wahanol o’r wobr, sy’n cynrychioli sefydliadau sy’n datblygu eu harferion diwylliannol a rhai sy’n arwain trwy esiampl.

Meddai Maxine Barrett, cyfarwyddwr HOS Hire Ltd.:

“Mae pawb yn elwa ar weithle mwy cynhwysol – mae pobl yn fwy cynhyrchiol wrth fod yn driw iddyn nhw eu hunain, a phan nad oes unrhyw beth yn eu rhwystro rhag camu ymlaen.

Os yw pobl yn teimlo eu bod yn cael eu trin â pharch, mae hynny’n caniatáu iddyn nhw rannu safbwyntiau a syniadau gwahanol, bod yn hyderus yn eu galluoedd a chyflawni o’u gorau.

Mae’n hollbwysig cefnogi a meithrin doniau, yn enwedig doniau benywaidd mewn diwydiant nad yw wedi’i ystyried yn draddodiadol fel un sy’n cynnig datblygiad gyrfa da i fenywod.

Mae’n braf gwybod bod yr holl waith rydyn ni wedi’i wneud ar ein polisïau a’n gweithdrefnau, yn fwy na dim ond ffurflenni mewn llawlyfr, o fudd gwirioneddol i’r rhai sy’n gweithio yma ac i’r cwmni hefyd.”

Meddai Gemma Littlejohns, Partner Cyflogwyr yn Chwarae Teg:

“Mae Maxine a’i thîm wedi mabwysiadu strategaeth amrywiaeth a chydraddoldeb er mwyn datblygu ymhellach yr arferion da sydd eisoes ar waith yn HOS Hire.

Mae Maxine wedi ymrwymo i ddarparu esiampl gadarnhaol i fenywod ifanc sy’n ymuno â’r diwydiant adeiladu.

Mae’r holl dîm wrthi’n trefnu digwyddiad cymunedol lle byddan nhw’n darparu eu gwasanaethau i achos gwerth chweil er mwyn dangos eu gwerthoedd a’u hegwyddorion cryf fel cwmni.”

Gall busnesau fod yn gymwys am Wobr Cyflogwr Delfrydol trwy gyflwyno polisïau recriwtio mwy cynhwysol neu ymuno â rhaglenni datblygu gyrfaoedd fel Cenedl Hyblyg 2, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Gymdeithasol Ewrop a’i chyflwyno gan Chwarae Teg.