Rydym yn ddiolchgar iawn i bob un o'r 1,000+ sydd eisoes wedi ymuno â ni

Mae eich cyfeillgarwch yn bwysig i ni. Gyfrannu at y gwaith o helpu menywod i gyflawni a llwyddo. Sicrhau bod eich safbwyntiau’n cael eu hystyried. Gallwch ein helpu i ddylanwadu ar y llywodraeth, diwydiant a'r byd academaidd. Mae bod yn ffrindiau yn costio dim!

Darlun mawr, celf llinell: pedwar cymeriad lliw gyda chymysgedd o gwyrdd, piws a gwyn, yn sefyll yn-lein a wynebu'r blaen.


O'r chwith i'r dde: Y Fonesig Rosemary Butler AC, Prif Weithredwr Joy Kent Chwarae Teg, Huw Lewis AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau.Y Fonesig Rosemary Butler AC, Prif Weithredwr Chwarae Teg Joy KentHuw Lewis AC, y Gweinidog dros Addysg a Sgiliau.

Rydym yn herio’r materion a’r rhwystrau y mae menywod yn eu hwynebu wrth fynd i mewn ac yn symud ymlaen yn y byd gwaith.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r llywodraeth a, thrwy fod â llawer o ffrindiau, byddwn yn gallu gofyn i chi am eich barn a’ch safbwyntiau am bynciau allweddol.

Bydd eich barn a’u safbwyntiau yn rhan bwysig o’n adborth a chyngor i’r llywodraeth.

Bydd eich cyfraniad chi yn helpu i lywio ein hadborth a’n cyngor i’r llywodraeth. Mwya’n byd o safbwyntiau a gawn, cryfa’n byd fydd ein neges gyffredinol a chyflyma’n byd y bydd camau cadarnhaol yn cael eu cymryd.


Cystadleuaeth dylunio Chwarae Teg. Yr enillwyr arddangos eu gwaith. Mae pedwar o ferched ifanc yn sefyll o'r neilltu gilydd falch arddangos eu dyluniadau buddugol.Enillwyr Cystadleuaeth Ddylunio Chwarae Teg.

Pam mae eich cyfeillgarwch yn bwysig i ni? Mwya’n byd o bobl fydd yn dewis dod yn ffrindiau â ni, cryfa’n byd y byddwn ni i gyd.

Gyda’ch cymorth chi, bydd mwy o bobl yn dod yn ymwybodol o’n negeseuon a’n hymgyrchoedd; mae hyn yn golygu y bydd y materion sy’n effeithio ar ddatblygiad menywod yn cael lle mwy amlwg a bydd yn haws mynd i’r afael â nhw.

Byddwch chi’n cefnogi’r gwaith rydym yn ei wneud i helpu menywod i gyflawni a ffynnu. Rydym yn awyddus iawn i chi ymuno â ni fel ffrind fel y gallwn ni weithio gyda’n gilydd i gyflawni ein nod.

Mae’n syml; mwya’n byd o bobl fydd yn dewis dod yn ffrindiau â ni, cryfa’n byd y byddwn ni i gyd.


Digwyddiad lansio ymchwil Chwarae Teg 'Lle'r Fenyw' yn y Pierhead, Bae Caerdydd. Medi 2013. Mynychu dal hyd a darllen poster heb eu plygu yn cynnwys canfyddiadau allweddol o waith ymchwil y 'Lle'r Fenyw'.Digwyddiad lansio ymchwil Chwarae Teg — Lle’r Fenyw — yn y Pierhead, Bae Caerdydd. Medi 2013.

Rydym yn cynnal ymchwil, yn arwain prosiectau a rhwydweithiau ac yn cynghori llywodraeth, diwydiant a’r byd academaidd.

Sut beth yw bod yn ffrind? Byddwch chi’n cael y newyddion diweddaraf am y gwaith rydym yn ei wneud. Bydd eich safbwyntiau’n cael eu gwerthfawrogi ac, o bryd i’w gilydd, byddwn yn gofyn i chi gwblhau arolygon ar-lein byr ar bob math o bynciau sy’n effeithio ar fenywod.

Chi fydd yn derbyn un o’r *gwahoddiadau cyntaf* i ddigwyddiadau a gynhelir ledled Cymru.

Byddwn yn gweithio’n agos gyda’r llywodraeth a, thrwy fod â llawer o ffrindiau. Bydd eich cyfraniad chi yn helpu i lywio ein hadborth a’n cyngor i’r llywodraeth.


Cyfranogwr yn cyflawni Gwobr ILM Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Thîm  gyda phrosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg.Cyfranogwr yn cyflawni Gwobr ILM Lefel 2 mewn Arweinyddiaeth a Sgiliau Thîm gyda phrosiect Cenedl Hyblyg Chwarae Teg.

Ers 1992, mae Chwarae Teg wedi bod yn gweithio i helpu menywod yng Nghymru i gyflawni a llwyddo.

Rydym yn herio’r materion a’r rhwystrau y mae menywod yn eu hwynebu wrth fynd i mewn ac yn symud ymlaen yn y byd gwaith. Cydraddoldeb!

Mae’r byd wedi newid yn ddirfawr ers hynny ac mae’r ffordd mae menywod a dynion yn byw eu bywydau hefyd wedi newid. Mae hefyd yn atal datblygiad teg a phriodol menywod ac mae’n cael effaith andwyol ar ddatblygiad economaidd Cymru.

Mae eich cyfeillgarwch yn bwysig i ni – ymunwch â ni, a gyda’n gilydd byddwn yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol.